Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedawane przez nas produkty były wysokiej jakości, a zakupy w naszym sklepie internetowym zawsze satysfakcjonowały naszych Klientów. Zobowiązujemy się do dostarczenia klientom zakupionych przez nich produktów bez wad, jeżeli jednak zdarzy się, że zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości skontaktuj się z nami i wspólnie poszukamy przyczyn i rozwiązania zaistniałego problemu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Zgodnie z prawem, możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia towaru, przysługuje jedynie konsumentowi. Ponieważ firma nie jest konsumentem (Spółka z.o.o, S.A., przedsiębiorca), nie może odstąpić od umowy. Jeśli firma pomimo tego wyśle towar do zwrotu, zostanie on automatycznie odrzucony i odesłany do nadawcy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Zone Pots Beata Warlikowska, Ul. Szosa Bydgoska 136, 87-100 Toruń, biuro@corteny.pl, Telefon: 697919703) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres Zone Pots, ul. Szosa Bydgoska 136, 87-100 Toruń, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku sklepu corteny.pl takimi produktami są wszystkie produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres: Zone Pots Beata Warlikowska Ul Szosa Bydgoska 136; 87-100 Toruń.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@corteny.pl.

– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

USZKODZONA PRZESYŁKA

Nasze towary na czas przesyłki starannie zabezpieczamy, by Klient otrzymał je w nienaruszonym stanie. Z tego też powodu prosimy Cię o niezwłoczne poinformowanie nas, jeżeli otrzymasz uszkodzoną przesyłkę. Poniżej przedstawiamy nasze zalecenia pomocne przy składaniu reklamacji na towar z uszkodzoną przesyłką:

  • otwórz przesyłkę w obecności kuriera i sprawdź jej stan
  • jeżeli stwierdzisz uszkodzenia wynikłe z transportu, poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkody, który będzie stanowił podstawę reklamacji
  • zalecamy również zrobienie zdjęć uszkodzonej przesyłki
  • wyślij do nas reklamacje z załączonym protokołem i zdjęciami na adres biuro@corteny.pl

Powyższe punkty są tylko naszymi zaleceniami mającymi za zadanie usprawnić proces reklamacji. Nie są one obowiązkowe, jednak pomogą Ci sprawnie i szybko rozwiązać problem z uszkodzoną przesyłką.

Cart 0 items0